باجه شهرک صنعتی شمس آباد
کد شعبه 0
آدرس رباط کریم شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نگارستان خیابان تیر
مسئول شعبه
تلفن 56235601
فکس 56233658