باجه فیروز کوه
کد شعبه 0
آدرس فیروزکوه- میدان معلم- خیابان پاسداران
مسئول شعبه
تلفن 76443802
فکس 76447458