باجه علی بگلو
کد شعبه 0
آدرس بندر شرفخانه-روستای علی بیگلو
مسئول شعبه
تلفن 041--42494706
فکس