باجه کندرود
کد شعبه 0
آدرس تبریز-دروازه تهران-کندرود-خ امام خمینی-اول خ استاد شهریار
مسئول شعبه
تلفن 041--36302023
فکس