بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 14 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

سامانه مدیریت ریسک اعتباری

 «آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهگران بهمنظور تهیه، پیادهسازی، بومیسازی و

 پشتیبانی سامانه مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی بانکتوسعهتعاون »

بانک توسعه تعاون درنظرداردارزیابی کیفی مناقصه گران رابه منظورتهیه،پیاده سازی،بومی سازی وپشتیبانی سامانه

مدیریت ریسک اعتباری ونقدینگی بانک را ازطریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری

فراخوان ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir    انجام خواهدشد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،

مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

  تاریخانتشارمناقصه درسامانه : 1394/10/27 

 مهلتزمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ازتاریخ انتشارتاساعت16 روزیکشنبه مورخ 1394/11/04 

 مهلت زمانی ارائه مستندات:  ساعت16  روز یکشنبه مورخ 1394/11/18

 زمانگشایشپاکتها:  ساعت10.00   روز چهارشنبه مورخ 1394/11/21

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذارجهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوصارزیابی فراخوان و ارائهپاکتها:

تهران  خیابان ولیعصر  خیابان بزرگمهر  نبش خیابان برادران مظفر  پلاک14    بانک توسعه تعاون

 امورمهندسی  پشتیبانی  اداره کارپردازی  دایره مناقصات ومزایده  اموال اقدام نمایند.   تلفن: 61032243

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه:  مرکزتماس27313131    دفترثبت نام : 88969737 و 85193768

 
×