بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

بخش تعاون بازوی توانمند توسعه استان اردبیل است
رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل گفت: بخش تعاون به عنوان یک رویکرد اقتصادی نقش و
سهم بسزایی در رشد و توسعه استان اردبیل دارد.
مسعود کردستانی در آستانه هفته تعاون در گفت وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در تمامی بخشهای اقتصادی از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی یاری گر کارآفرینان و تعاونگرانا ست که سعی می کنند در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.
وی عنوان کر د: جوانان جویای کار و تحصیل کرده با ایجاد تشکلهای تعاونی می توانند بانی تحول در نظام ساختاری اقتصادی استان شوند که در این مسیر حرکتهای خوبی نیز آغاز شده است.
رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل افزود: فارغ التحصیلان دانشگا هها با تشکیل تعاونیهای تولیدی، کشاورزی و خدماتی و با بهره بردن از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود در استان می توانند ظرفیتهای بالقوه در بخش تعاون را به بالفعل تبدیل کنند.
کردستانی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای استان تعاونیهای بانوان، صنایع دستی، خدمات گردشگری، خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی می توانند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در منطقه ا یجاد کنند.
این مسئول در خصوص خدمات نوین بانک توسعه تعاون در سطح استان نیز خاطرنشان کرد: استفاده از خدمات نوین بانکی با توجه به اهمیت مدیریت زمان، کاهش ترافیک و تسریع در انجام عملیات بانکی تبدیل به یکی از الزامات زندگی امروز شده است.
رئیس ا داره شعب بانک توسعه تعاون ا ستان ا ردبیل یادآور شد: درا ین راستا بانک توسعه تعاون طیف 
وسیعی از خدمات بانکی در هر زمان و هر مکان را در اختیار مشتریان قرار م یدهد تا مشتریان امکان آن را پیدا کنند تا از طریق برقراری ارتباط توسط اینترنت بتوانند بخشی از امور بانکی را انجام دهند.
کردستانی ا براز داشت: همچنین در نظر گرفتن ضریب ا منیتی بالاتر باا ستفاده ا ز رو شهای دو عاملی کاربران اعم از شناسایی کاربر با استفاده از رمز ثابت و همچنین رمز دوم می  توانند فعالیت هایشان را از طریق این سیستم انجام دهند.
وی تصریح کرد: در کنار آن مشتریان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی ما از خدمات اینترنت بانک توسعه تعاون استفاده کنند که این خدمات شامل چهار بخش ا ست.
رئیس ا داره شعب بانک توسعه تعاون ا ستان ا ردبیل با برشمردن خدمات بانکداری اینترنتی توسعه تعاون نیز گفت: اینترنت بانک، خدمات الکترونیکی، پرداخت همراه، پیامک بانک، تلفن بانک، اتصال به پرداخت اینترنتی، خدمات کارت، شامل کارت نقدی، کارت هدیه، خرید و تعاون کارت و همچنین پرداختهای اینترنتی
از جمله آنهاست.
کردستانی با برشمردن اولویت برنامه های بانک تا پایان سال افزود: هم اکنون بانک توسعه تعاون به جز شهرستان سرعین در تمامی شهرستان های ا ستان دارای شعبه ا ست.
وی تاکید کرد: مذاکراتی را با فرماندار سرعین داشتیم تا مقدمات ایجاد واحد بانک در شهرستان سرعین نیز فراهم آید تا عموم هموطنان، مسافران و گردشگران بتوانندا ز خدمات بانک توسعه تعاون ا ستفاده کنند.
وی عنوان کرد: بخش تعاون به عنوان یک رویکردا قتصادی نقش و سهم بسزایی
در رشد و توسعه استان دارد و با توجه به گستردگی زیر بخشها و تنوع فعالیت در
بخش تعاون باا ولویت بندی نیازهای هر منطقه و مزیتهای موجود در هر شهرستان گا مهای مهمی برداشته شده است.
رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل در پایان گف تو گوی خود باخبرنگار فارس در اردبیل اذعان داشت: بانک توسعه تعاون در جهت مردمی شدناقتصاد و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی در راستای تامین مالی تعاو نگران آماده انعقاد تفاهمنامه با اتحادی هها و تعاون یهای فعال در استان
اردبیل است.×