بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

بانک توسعه تعاون و شهرداری اندیشه تفاهم نامه امضاء کردند
بانک توسعه تعاون به منظور ارتقاء سطح همکاریها و بهره گیری از ظرفیتها و پتانسیل های موجود ، با شهرداری اندیشه تفاهم نامه امضاء کردند 
براساس این تفاهم نامه بانک توسعه تعاون به منظور ارائه خدمات بانکی در قالب عقود عملیات بانکی بدون ربا  و تعامل همکاری دو جانبه و بهینه  به شهرداری ، کارکنان و شرکتهای تعاونی کارکنان شهرداری ، مودیان ، انبوه سازان و پیمانکاران درمحل ساختمان شهرداری شعبه افتتاح خواهد کرد.×