بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 14 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

بانک توسعه تعاون نرخ سودسپرده های خودرا کاهش داد

درپی توافق بانکهای دولتی وخصوصی مبنی برکاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ،نرخ سود سپرده های یکساله دربانک توسعه تعاون به 15 درصدکاهش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، متعاقب سیاست و خط مشی دولت تدبیروامید درجهت تقویت توان اقتصادی کشورودرراستای تحقق اقتصادمقاومتی  ،کاهش نرخ تورم وهمچنین ضرورت تأسی شبکه بانکی کشورازمجموعه اقدامات سازنده وموثردولت، حسب توافقات بعمل آمده درنشست مشترک بانکها ،نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله دربانک توسعه تعاون از تاریخ یکم تیرماه 1395به شرح ذیل تعیین گردید.
براین اساس نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله 15 درصد،سپرده کوتاه مدت ویژه 9ماهه 14 درصد ، سپرده کوتاه مدت ویژه 6 ماهه 13 درصد، سپرده کوتاه مدت ویژه  3 ماهه 12 درصد و سپرده کوتاه مدت عادی روزشمار10درصد تعیین  شده است  .
گفتنی است سپرده های سرمایه گذاری مدت داری که قبل از تاریخ 1395/4/1 افتتاح شده اند نیز تا تاریخ انقضای مدت سپرده با همان شرایط توافق شده ادامه یافته و درتاریخ انقضاءبا ضوابط حاکم درآن تاریخ تطبیق داده می شوند.
×