بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 14 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

عضو جدید هیات مدیره بانک توسعه تعاون معرفی شد
 

طی حکمی از سوی علی ربیعی وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی  سیدباقرفتاحی به عنوان  عضوموظف هیات مدیره بانک  معرفی گردید .

گفتنی است ارتقای جایگاه بانک توسعه تعاون درنظام بانکی کشور با استفاده از ظرفیتهای پیش بینی شده در اساسنامه واسنادبالادستی وخلق ظرفیتهای جدید ، جذب حداکثری منابع تعاونیها واعضای آنها دربانک توسعه تعاون ، طراحی واجرای سازوکارهای تضمین دقت دراعطای تسهیلات بانک ، طراحی و اجرای راهبردها وراهکارهای مبارزه با هرگونه فسادو رانت خوری و همچنین به کارگیری سرمایه و منابع حمایتی بانک درجهت توسعه حقیقی بخش تعاون ونظارت موثر برمصرف تسهیلات  از جمله  موارد ی است که  به عنوان  وظایف اصلی اعضاءهیات مدیره  بانک  در این  حکم ذکر شده است
شایان ذکر است سیدباقرفتاحی مدیراسبق  امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون سالها در صندوق تعاون و بانک توسعه تعاون درسمتهای مختلف مدیریتی و اجرایی اعم از مدیریت امورشعب ، رئیس هیات مدیره صندوق قرض الحسنه وعضوهیات مدیره شرکت صرافی بانک  به فعالین عرصه تعاون خدمت رسانی نموده است .
×