بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 08 اسفند 1398
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

مدیراموربازرسی بانک توسعه تعاون : نقش بازرسان یک نقش اطمینان بخش برای مشتریان بانک است
تلاش مستمربازرسان در پیگیری وظایف محوله سبب ایجادارزش افزوده در بانک می گرددو براین اساس نقش بازرسان یک نقش اطمینان بخش برای مشتریان بانک است

محمد ذوالفقاری مدیراموربازرسی بانک توسعه تعاون در سمینارآموزشی بازرسان این بانک با بیان مطلب فوق اظهار داشت : بازرسان باتکیه بر اعتقادی عمیق به انجام شایسته ومناسب وظایف درچارچوب اهداف و برنا مه های  عالی  بانک بطور حتم به عنوان بزرگترین مبلغان در فرایند خدمات رسانی بانکی قلمداد می گردند .

وی افزود : بهره مندی از دانش تخصصی مورد نیاز حوزه بازرسی ، توجه ویژه نسبت به منابع و مصارف در شعب مختلف بانک و سنجش و ارزیابی عملکردها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از مهم ترین ویژگیهای یک بازرس در حین انجام وظایف محوله وی محسوب می گردد.

 ذوالفقاری اضافه کرد : نظارت های  دوره ای و مداوم توسط ادارات شعب برواحدهای تحت پوشش ، آموزش مستمرپرسنل در یادگیری مهارتهای بانکی وتوجه ویژه به لزوم و اهمیت گردش شغلی پرسنل و ارتباط معنا دار ارتقاء کارکنان با سوابق شغلی آنان درزمره پیشنهادات مهمی است که می تواند در فرایند حفظ و بهداشت فعالیتهای شغلی مرتبط با حوزه بانکداری مورد عنایت قرار گیرد .

وی ادامه داد : بازرسی الکترونیکی با هدف تسهیل و تسریع در انجام اهداف و برنا مه های بانک از جمله اولویت های جاری اموربازرسی بانک توسعه تعاون در سالجاری تلقی می گردد که در صورت اهتمام ویژه به امر فوق هم افزایی در پیشبرد به هنگام اهداف عالی بانک برآیند فعالیتهای تخصصی بانک توسعه تعاون در فرایند خدمت رسانی بانک می باشد 
×